งานบริหารฝ่ายงบประมาณ

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

ระบบจองรถ

ระบบ E-Filing

ตัวอย่างเอกสารการเงิน

คณะครูสามารถดูตัวอย่างการกรอกเอกสารทางการเงิน ของโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยาได้จาก link ด้านล้างนี้